Rezervácia

Interné služby

Akútne vyšetrenie 10min

Krátke vyšetrenie akútneho ochorenia, určené pre nekomplikované ochorenie. Pri nejasných a komplexných problémoch s potrebou odberov sa prosím objednajte na 20-minútové vyšetrenie.  

Akútne vyšetrenie 20min

Termín určený pre komplexnejšie alebo nejasné problémy, ktoré vyžadujú komplexnejšie zhodnotenie a prípadne aj odbery.  

EKG + popis 10min

EKG vyšetrenie hradené poisťovňou pre klientov v programoch. Úhrada poisťovňou sa vzťahuje na prípady, kedy je indikované lekárom buď preventívne alebo v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami. Na priamu platbu tiež u nepoisteného klienta alebo na vlastnú žiadosť.

HRV analýza základná, kontrola 30min

Základné vyšetrenie HRV analýzy pre klientov v programoch Flexi, alebo ako opakované/kontrolné vyšetrenie u klientov mimo programov. V programoch Flexi sa na vyšetrenie prosím objednávajte do diára sestry.   

HRV analýza základná, vstupná 50min

Základná HRV analýza ako prvé vyšetrenie pre klienta mimo programy. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj odobranie anamnézy, základných informácií o pacientovi a vyhodnotenie výsledkov.

HRV biofeedback tréning 30min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV biofeedback tréning 50min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)

24 hodinové monitorovanie EKG s cieľom dlhodobej HRV/stresovej analýzy. Vyšetrenie začína 20 min konzultáciou s naložením prístroja na telo a končí za 24 h opäť 20min konzultáciou so zložením prístroja a vyhodnotením výsledkov. Vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a balíka Prístroje, pre klientov mimo program až po absolvovaní komplexnej konzultácie Happy alebo aspoň vstupnej HRV analýzy 60min. Odporúčame vopred konzultáciu s lekárom.   

Interpretácia výsledkov z iného zariadenia 10 min

Interpretácia výsledkov realizovaných v inom medicínskom zariadení, ktoré neboli indikované MUDr. Bachratou. 

Kapnografia základná 30min

Základné kapnografické vyšetrenie (meranie vydychovaného CO2) pri podozrení na hyperventiláciu a poruchu mechanizmu dýchania. Toto základné vyšetrenie dáva len veľmi málo priestoru na zhodnotenie celkového zdravotného stavu klienta a tým aj konkrétne odporučenia. Slúži len na vyhodnotenie, či klient významne hyperventiluje, alebo nie. (Toto základné vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a v balíku Prístroje.) V prípade záujmu o komplexnejšie vyšetrenie, zhodnotenie individuálnych dispozícií klienta a vydanie odporúčaní sú určené Preventívne prehliadky Respiro (základ/komplet).  

Kontrolné vyšetrenie 10min

Krátke kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Kontrolné vyšetrenie 20min

Dlhšie kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Neurofeedback dieťa 30min Mgr. A. Martinská

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre deti, ktoré absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback dieťa 30min Mgr. J. Lukáč

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre deti, ktoré absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback tréning Mgr. A. Martinská, 50min.

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre klientov, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback tréning Mgr. A. Martinská, 50min.

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre klientov, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback tréning Mgr. J. Lukáč, 50min.

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre klientov, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback tréning Mgr. J. Lukáč, 50min.

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre klientov, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback vstup Mgr. A. Martinská, 80min.

Vstupné vyšetrenie prostredníctvom rozhovoru, HRV analýzy, NewQ a sebaposudzovacích dotazníkov s cieľom stanoviť ciele Neurofeedback tréningu

Neurofeedback vstup Mgr. J. Lukáč, 80min.

Vstupné vyšetrenie prostredníctvom rozhovoru, HRV analýzy, NewQ a sebaposudzovacích dotazníkov s cieľom stanoviť ciele Neurofeedback tréningu

Očkovanie - aplikácia očkovacej látky

Očkovanie je v cene programu len v prípade aplikácie vakcín hradených poisťovňou (tetanus, chrípka,..). Priama úhrada sa vzťahuje na očkovanie pred cestou do zahraničia alebo na žiadosť klienta.  

Odber (indikovaný lekárom Mind&Body)

Odber biologického materiálu (krv, výter, moč,..), realizovaný sestrou. Objednanie je možné len po predchádzajúcom vyšetrení lekárom Mind&Body, odbery indikované iným lekárom vykonávame len po predchádzajúcej konzultácii s našim lekárom (s výnimkou predoperačných odberov). Klient sa tiež môže objednať na odbery ako samoplatca, v takom prípade je ale možné, že mu môže byť naúčtovaná navyše ešte interpretácia výsledkov, ak ju bude očakávať od nás. Cena je za výkon odberu pre samoplatcov, parametre požadovaných odberov sa k tomu účtujú samostatne podľa aktuálne platného cenníka.  

Odber predoperačné vyšetrenie

Na odber je možné sa objednať na základe odporučenia operatéra, so správou, v ktorej je uvedená číselný kód operačnej diagnózy. Predoperačné vyšetrenie s odbermi je indikované len pred výkonmi v celkovej anestézii, vrátane výkonov, ktoré nie sú operáciami, ako je kolonoskopia v celkovej anestéze. Drobné operačné výkony v lokálnej anestézii (vrátane operácie očí) predoperačné vyšetrenie nevyžadujú. Predoperačné vyšetrenie je hradené poisťovňou pri výkonoch hradených poisťovňou, inak si ho klient uhrádza sám (najmä pri výkonoch estetického charakteru).

Odber Preventívna prehliadka

Odber sa vykonáva len ako súčasť preventívnej prehliadky, odporúčame ho absolvovať až následne po jej absolvovaní kvôli rozsahu vyšetrovaných parametrov.

Osteopatia štandard 50min

Osteopatia je manuálna terapia, ktorá používa rôzne techniky na uvoľnenie telesných štruktúr najmä pohybového a podporného aparátu a tým dosiahnutie rovnováhy v organizme. V Mind&Body pôsobí osteopatka Zuzka Janáková, ktorá osteopatiu vyštudovala v Londýne, pracuje s dospelými aj deťmi a má v tejto práci dlhoročné skúsenosti z UK a Kanady.  Osteopatiu je možné použiť podobne ako fyzioterapiu pri bolestiach a dysfunkciách pohybového aparátu, ale aj pri viscerálnych a psychosomatických ťažkostiach, ako sa poruchy plodnosti, bolesti v oblasti panvy, problémy s dýchaním, funkčné bolesti brucha, bolesti hlavy a podobne.

Podporná terapia Mgr. Ž. Miloňová, 50 min.

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva. 

Podporná terapia J. Lukáč 80 min.

Podporná terapia Mgr. A. Martinská, 50 min.

Podporná terapia Mgr. J. Lukáč , 50min.

Podporná terapia Mgr. Ž. Miloňová, vstup 80m

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva. 

Predoperačné vyšetrenie 30min

Vyšetrenie pred operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii. Vyšetrenie je  u klientov v programoch hradené poisťovňou, ak ide o operáciu hradenú poisťovňou, inak je na priamu platbu. Pri samoplatcovskom režime cena zahŕňa vyšetrenie lekárom, EKG a základné odbery, kam patrí krvný obraz, zrážanlivosť (INR, APTT), základné biochémia (glukóza, urea, kreatinín, AST, ALT, GMT, Na, K, moč chemicky a sediment) a predoperačná serológia (HIV, hepatitída B a C a syfilis). Iné potrebné vyšetrenia podľa typu operácie alebo stavu klienta (napr. RTG srdca a pľúc, echo, doplnkové odbery a podobne) si k tomu buď klient priplatí, alebo prinesie výsledky vyšetrení realizovaných v poslednom období.

Prehliadka Dýchanie 90min

Základné vyšetrenie funkčných porúch mechanizmu dýchania, vrátane zdravotnej a psychosomatickej anamnézy, vyhodnotenia lekárskych vyšetrení, spirometrie, kapnografie a saturácie kyslíka. Vyšetrenie je zamerané na habituálne aj psychosomatické poruchy dýchania, na podozrenie na hyperventiláciu a tetanický syndróm.  

Prehliadka Dýchanie Plus (120min)

Komplexné vyšetrenie mechanizmu dýchania vrátane psychosomatickej a zdravotnej anamnézy, vyhodnotenie lekárskej dokumentácie, kapnografické a spirometrické vyšetrenie, HRV analýza. Súčasťou je aj Somno Holter s 24-hodinovým záznamom saturácia kyslíka, tlaku a EKG. Vyšetrenie je vhodné pri dýchacích ťažkostiach, pri sklone k hyperventilácii, pri chrápaní, pri tetanickom syndróme, pocitoch nedostatku vzduchu, podozrení na spánkové apnoe, ale aj pri niektorých arytmiách a paroxyzmoch fibrilácie predsiení v rámci diagnostiky príčiny.   

Prehliadka Dýchanie Plus (120min)

Komplexné vyšetrenie mechanizmu dýchania vrátane psychosomatickej a zdravotnej anamnézy, vyhodnotenie lekárskej dokumentácie, kapnografické a spirometrické vyšetrenie, HRV analýza. Súčasťou je aj Somno Holter s 24-hodinovým záznamom saturácia kyslíka, tlaku a EKG. Vyšetrenie je vhodné pri dýchacích ťažkostiach, pri sklone k hyperventilácii, pri chrápaní, pri tetanickom syndróme, pocitoch nedostatku vzduchu, podozrení na spánkové apnoe, ale aj pri niektorých arytmiách a paroxyzmoch fibrilácie predsiení v rámci diagnostiky príčiny.   

Preventívna prehliadka Flexi 60min

Rozšírená preventívna prehliadka (60min) pre klientov v programoch Flexi. Súčasťou prehliadky je základná HRV analýza 30min, na ktoré je potrebné sa objednať samostatne v diári sestry, a to pred termínom Flexi prehliadky. Na termín prehliadky prosíme priniesť vyplnený dotazník Flexi.   

Preventívna prehliadka Flexi 60min

Rozšírená preventívna prehliadka (60min) pre klientov v programoch Flexi. Súčasťou prehliadky je základná HRV analýza 30min, na ktoré je potrebné sa objednať samostatne v diári sestry, a to pred termínom Flexi prehliadky. Na termín prehliadky prosíme priniesť vyplnený dotazník Flexi.   

Preventívna prehliadka Happy 120min

Komplexná integratívna/ psychosomatická preventívna prehliadka určená pre klientov v programoch Komplet.

Preventívna prehliadka Štandard 30min

Základná preventívna prehliadka v rozsahu hradenom poisťovňami u klientov v základných programoch. Je možné ju použiť ako náhradu prehliadky Flexi, ak klient nemá záujem o psychosomatickú konzultáciu. Na priamu úhradu u nekapitovaných pacientov na vlastnú žiadosť, u nepoistených pacientov alebo mimo frekvencie hradenej poisťovňou.  

Prima konzultácia 60min

Psychosomatická alebo integratívna konzultácia určená pre pacientov v programoch Komplet. Nie je určená pre klientov mimo programy.

Psychosomatická konzultácia opakovaná, 50min

Hodinová psychosomatická konzultácia slúži ako pokračovanie po vstupnej psychosomatickej konzultácii pre klientov so záujmom o dlhodobý psychosomatický prístup.

Psychosomatická konzultácia vstupná 120min

Psychosomatická konzultácia komplexná, ideálna pre vstupné vyšetrenie vrátane možnosti komplexnejších terapeutických odporučení a nácvikov.

SomnoTouch Holter

24-hodinové monitorovanie krvného tlaku (bezmanžetový princíp), oxygenácie krvi, spánku a stresovej analýzy. Vhodné najmä ako monitor krvného tlaku a ako náhrada spánkového vyšetrenia pri podozrení na poruchy dýchania v spánku (spánkové apnoe).   

Spirometria

Spirometria je základné vyšetrenie dýchania, zamerané na zhodnotenie dychových objemov a rýchlostí. Využíva sa pri diagnostike rôznych pľúcnych ochorení, napríklad astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby. 

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min

Základné vyšetrenie spôsobilosti na prácu v prípade nízkorizikového zamestnania, bez EKG a odberov, s vystavením potvrdenia o spôsobilosti. Vyšetrenie sa vykonáva len na priamu platbu.   

Testovacia sluzba

Test

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 deň

Qiu je prístroj na domáci HRV biofeedback. Má formu gule, ktorú klient drží pri tréningu v ruke (prípadne je pripojená senzorom na ucho) a cez snímanie pulzovej frekvencie vyhodnocuje jej variabilitu. Tento parameter HRV (heart rate variability - HRV) sa považuje za významný z mnohých fyziologických aj psychologických hľadísk. V medicíne sa využíva na predikciu kardiovaskulárneho rizika, v psychofyziológii slúži na vyhodnotenie stresovej aktivity, vagovej aktivity a rovnováhy autonómnej regulácie. Práca s HRV biofeedbackom sa používa na zlepšenie kardiovaskulárneho rizika (rizika srdcovo-cievnych ochorení), v liečbe hypertenzie či diabetu, na zvyšovanie aktivity parasympatiku (vagu), ktorý má významný protizápalový vplyv a tiež súvisí s citlivosťou/vnímavosťou jedinca voči sebe a svojim telesným pocitom, ale aj voči druhým ľuďom. 

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 týždeň

Qiu je prístroj na domáci HRV biofeedback. Má formu gule, ktorú klient drží pri tréningu v ruke (prípadne je pripojená senzorom na ucho) a cez snímanie pulzovej frekvencie vyhodnocuje jej variabilitu. Tento parameter HRV (heart rate variability - HRV) sa považuje za významný z mnohých fyziologických aj psychologických hľadísk. V medicíne sa využíva na predikciu kardiovaskulárneho rizika, v psychofyziológii slúži na vyhodnotenie stresovej aktivity, vagovej aktivity a rovnováhy autonómnej regulácie. Práca s HRV biofeedbackom sa používa na zlepšenie kardiovaskulárneho rizika (rizika srdcovo-cievnych ochorení), v liečbe hypertenzie či diabetu, na zvyšovanie aktivity parasympatiku (vagu), ktorý má významný protizápalový vplyv a tiež súvisí s citlivosťou/vnímavosťou jedinca voči sebe a svojim telesným pocitom, ale aj voči druhým ľuďom.