Rezervácia

Interné služby

Akútne vyšetrenie - infekčné ochorenie

Vzhľadom k aktuálnej situácii sa snažíme oddeliť pacientov s prejavmi akútnej respiračnej infekcie od ostatných pacientov. Z tohto dôvodu sa prosím v prípade infekcie dýchacích ciest a horúčky obednávajte výhradne na tento typ vyšetrenia.  

Akútne vyšetrenie 10min

Krátke vyšetrenie akútneho ochorenia.  

Akútne vyšetrenie 20min

Dlhšie vyšetrenie akútneho ochorenia.  

Body Sense konzultácia 30min

Náplňou Body Sense konzultácií je dostať klienta viac do kontaktu s telom, zlepšiť jeho vnímanie, prežívanie a porozumenie vnútorným pocitom prichádzajúcim z tela, ktoré prinášajú dôležité informácie o našom prežívaní a vnútornom vyhodnocovaní pocitu ohrozenia a bezpečia. Dobrý kontakt s vlastným telom je dôležitý nielen na to, aby sme včas dokázali zachytiť aj prvé najjemnejšie príznaky zdravotných ťažkostí, ale aj na to, aby sme lepšie rozumeli sebe a svojim potrebám a tak sa o ne dokázali čo najlepšie postarať.  

Body Sense konzultácia 60min

Náplňou Body Sense konzultácií je dostať klienta viac do kontaktu s telom, zlepšiť jeho vnímanie, prežívanie a porozumenie vnútorným pocitom prichádzajúcim z tela, ktoré prinášajú dôležité informácie o našom prežívaní a vnútornom vyhodnocovaní pocitu ohrozenia a bezpečia. Dobrý kontakt s vlastným telom je dôležitý nielen na to, aby sme včas dokázali zachytiť aj prvé najjemnejšie príznaky zdravotných ťažkostí, ale aj na to, aby sme lepšie rozumeli sebe a svojim potrebám a tak sa o ne dokázali čo najlepšie postarať.  

Dlhodobá psychosomatická liečba, 60min

Hodinové sedenie v rámci dlhodobej psychoterapie/ psychosomatickej liečby. Cena je za 60min, platí pri dohode na 10 a viac hodín v predom dohodnutej frekvencii, na základe kontraktu.   

EKG + popis 10min

EKG vyšetrenie hradené poisťovňou pre klientov v programoch. Úhrada poisťovňou sa vzťahuje na prípady, kedy je indikované lekárom buď preventívne alebo v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami. Na priamu platbu tiež u nepoisteného klienta alebo na vlastnú žiadosť.

HRV analýza základná, kontrola 30min

Základné vyšetrenie HRV analýzy pre klientov v programoch Flexi, alebo ako opakované/kontrolné vyšetrenie u klientov mimo programov. V programoch Flexi sa na vyšetrenie prosím objednávajte do diára sestry.   

HRV analýza základná, vstupná 60min

Základná HRV analýza ako prvé vyšetrenie pre klienta mimo programy. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj odobranie anamnézy, základných informácií o pacientovi a vyhodnotenie výsledkov.

HRV biofeedback 30min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV biofeedback 60min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV biofeedback s guľou Qiu - pokračovací týždeň

Pokračujúci týždeň práce s guľou Qiu - HRV biofeedbackom. Začína a končí 0min kontrolným vyšetrením so zhodnotením výsledkov.  

HRV biofeedback s guľou Qiu - zahajovací týždeň

Tréning relaxácie a aktivácie parasympatiku s guľou Qiu - HRV biofeedbackom. Úvodná tréningová hodina, zaškolenie na prácu, zapožičanie Qiu domov na 7 dní, následne 30min kontrola s vyhodnotením výsledkov.  

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)

24 hodinové monitorovanie EKG s cieľom dlhodobej HRV/stresovej analýzy. Vyšetrenie začína 20 min konzultáciou s naložením prístroja na telo a končí za 24 h opäť 20min konzultáciou so zložením prístroja a vyhodnotením výsledkov. Vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a balíka Prístroje, pre klientov mimo program až po absolvovaní komplexnej konzultácie Happy alebo aspoň vstupnej HRV analýzy 60min. Odporúčame vopred konzultáciu s lekárom.   

Kapnografia základná 30min

Základné kapnografické vyšetrenie (meranie vydychovaného CO2) pri podozrení na hyperventiláciu a poruchu mechanizmu dýchania. Základné vyšetrenie sa vykonáva ako súčasť programov Komplet a v balíku Prístroje, samostatne za úhradu pre klientov vo Flexi programoch alebo v rámci komplexu vyšetrení u klientov mimo programy, ideálne po úvodnej komplexnej prehliadke Happy.   

Kontrolné vyšetrenie 10min

Krátke kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Kontrolné vyšetrenie 20min

Dlhšie kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Očkovanie - aplikácia očkovacej látky

Očkovanie je v cene programu len v prípade aplikácie vakcín hradených poisťovňou (tetanus, chrípka,..). Priama úhrada sa vzťahuje na očkovanie pred cestou do zahraničia alebo na žiadosť klienta.  

Odber rozšírený

Odber biologického materiálu - väčšie množstvo materiálu, napr. pri predoperačnom vyšetrení (krv, výtery, moč,..). Vyšetrenie hradené poisťovňami u klientov v programoch, alebo na priamu úhradu na žiadosť klienta.

Odber štandard 10 min

Odber biologického materiálu (krv, výter, moč,..), hradený poisťovňou, ak bol indikovaný lekárom. Na priamu platbu v prípade odberu na žiadosť klienta, odberu nehradeného poisťovňou alebo u nepoisteného klienta.  

Predoperačné vyšetrenie 30min

Vyšetrenie pred operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii. Vyšetrenie je  u klientov v programoch hradené poisťovňou, ak ide o operáciu hradenú poisťovňou, inak na priamu platbu. V cene nie sú zahrnuté odbery, ktoré sa uhrádzajú zvlášť podľa rozsahu.   

Prehliadka Flexi 60min

Rozšírená preventívna prehliadka (60min) pre klientov v programoch Flexi. Súčasťou prehliadky je základná HRV analýza 30min, na ktoré je potrebné sa objednať samostatne v diári sestry, a to pred termínom Flexi prehliadky. Na termín prehliadky prosíme priniesť vyplnený dotazník Flexi.   

Prehliadka Flexi 60min

Rozšírená preventívna prehliadka (60min) pre klientov v programoch Flexi. Súčasťou prehliadky je základná HRV analýza 30min, na ktoré je potrebné sa objednať samostatne v diári sestry, a to pred termínom Flexi prehliadky. Na termín prehliadky prosíme priniesť vyplnený dotazník Flexi.   

Preventívna prehliadka Happy (60+HRVmin)

Základná psychosomatická/ holistická konzultácia pre klientov mimo programy, súčasťou je krátka HRV analýza. Je určená najmä ako vstupná konzultácia pre klientov mimo programov.   

Preventívna prehliadka Happy XL (90+HRVmin)

Rozšírená psychosomatická/ holistická konzultácia pre klientov mimo programy, súčasťou je krátka HRV analýza. Je určená najmä ako vstupná konzultácia pre klientov mimo programov.   

Preventívna prehliadka Respiro komplet (120min)

Komplexné vyšetrenie mechanizmu dýchania vhodné pri dýchacích ťažkostiach, pri sklone k hyperventilácii, pri chrápaní, pri tetanickom syndróme, pocitoch nedostatku vzduchu a pod. Súčasťou vyšetrenia je kapnografické vyšetrenie.   

Preventívna prehliadka Respiro základ (60min)

Základné vyšetrenie funkčných porúch dýchania, zamerané najmä na sklon k hyperventilácii alebo pri tetanickom syndróme.  

Preventívna prehliadka Štandard 30min

Základná preventívna prehliadka v rozsahu hradenom poisťovňami u klientov v základných programoch. Je možné ju použiť ako náhradu prehliadky Flexi, ak klient nemá záujem o psychosomatickú konzultáciu. Na priamu úhradu u nekapitovaných pacientov na vlastnú žiadosť, u nepoistených pacientov alebo mimo frekvencie hradenej poisťovňou.  

Prima konzultácia 60min

Základná jednotka psychosomatických konzultácií (60min) u pacientov v programoch Komplet, kde je stanovený počet týchto konzultácií v cene programu. Na priamu úhradu u klientov v programoch Flexi či klientov mimo programy. Nie je obvykle vhodná ako prvé vyšetrenie.

Relaxačná masáž hlavy 30min

Biodynamická masáž hlavy a tváre je určená najmä na uvoľnenie stresu a napätia, ale môže byť prospešná aj pri tenzných bolestiach hlavy, bolestiach tváre, chronickom zápale dutín, napätí v oblasti čeľustného kĺbu a ďalších ťažkostiach. V prípade stavov po úraze, pri silných migrénach, epilepsii alebo iných závažných ochoreniach nás prosím ohľadne vhodnosti kontaktujte vopred. 

Respiračný biofeedback s kapnometrom

Zapožičanie kapnometra na tréning dýchania pri hyperventilácii na domáce použitie - len na základe indikácie lekára po predchádzajúcej základnej kapnometrii. Zahájenie 30min konzultáciou a zaškolením, zapožičanie prístroja na 7 dní, ukončenie 30 min konzultáciou.

SomnoTouch Holter

24-hodinové monitorovanie krvného tlaku (bezmanžetový princíp), oxygenácie krvi, spánku a stresovej analýzy. Vhodné najmä ako monitor krvného tlaku a ako náhrada spánkového vyšetrenia pri podozrení na poruchy dýchania v spánku (spánkové apnoe).   

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min

Základné vyšetrenie spôsobilosti na prácu v prípade nízkorizikového zamestnania, bez EKG a odberov, s vystavením potvrdenia o spôsobilosti. Vyšetrenie sa vykonáva len na priamu platbu.   

Vstupná konzultácia - nový klient

Prvá konzultácia nového klienta v programe, určená na úvodnú konzultáciu s lekárom a administratívnu zmenu lekára. Úhrada sa vzťahuje len na samostatnú konzultáciu, kedy sa klient nerozhodne pre žiadny program. 

Zapožičanie Qiu 1 týždeň

Dostupné len pre klientov, ktorí majú v danej chvíli zapožičaný HRV biofeedback (Qiu) a chcú predĺžiť zapožičanie, bez dodatočnej konzultácie výsledkov.   

Externé služby

Feldenkrais - terapia deti do 16 r., 50min

Následná terapia deti do 16 rokov- 60min. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Feldenkrais - vstupné vyšetrenie 60min

Prvé vyšetrenie u nového klienta. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Feldenkrais- terapia dospelí 60min

Následná terapia dospelí- 60min. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Kraniosakrálna biodynamika - 60min

Kraniosakrálna biodynamika - 90min

Kraniosakrálna terapia 60min

Kraniosakrálna terapia 60min - možnosť platby len v hotovosti priamo terapeutovi!!

Kraniosakrálna terapia 90min

Kraniosakrálna biodynamika - konzultácia a ošetrenie - možnosť platby len v hotovosti priamo terapeutovi!!