Mgr. Miroslava Kovářová, Art.D.

Miroslava Kovářová
Mgr. Miroslava Kovářová, Art.D.
Feldenkrais terapeutka

Mgr. Miroslava Kovářová, Art.D.

Miroslava Kovářová dlhé roky pôsobí v oblasti tanečného umenia na Slovensku ako pedagogička, dramaturgička a manažérka. Vyše dvadsať rokov je pedagógom na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení.
V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. a každoročne sa zúčastňuje tréningov pre lektorov metódy so špecifickými témami. Od roku 2004 učí Feldenkraisovu metódu na VŠMU. Širokú verejnosť vyučuje formou workshopov, pravidelných skupinových cvičení i individuálnych lekcií tejto metódy.

Feldenkraisova metóda

Feldenkraisova metóda je somatická metóda, ktorá prostredníctvom pohybu prepája myseľ a telo. Vedie k zlepšeniu vnímania, cítenia, pohybu a rozvíja neuroplasticitu mozgu. Metóda je prirodzeným procesom učenia sa pri ktorom využíva uvedomelý pohyb a zameranie pozornosti. Ich prostredníctvom nám pomáha identifikovať naše pohybové stereotypy a zvykové vzorce pohybu a správania sa a nenásilne nás vedie k tomu, ako s nimi pracovať. Feldenkraisova metóda je celosvetovo uznávaná predovšetkým pre pozoruhodnú schopnosť zlepšiť vzpriamený postoj a držanie tela, pre rozvoj flexibility a koordinácie pohybu. Telo si pomocou tejto metódy nájde prirodzený a efektívny spôsob vykonávania akejkoľvek činnosti.

Účinnosť Feldenkraisovej metódy je veľká, úspešne sa uplatňuje v prípadoch liečenia rôznych druhov pohybových obmedzení, chronického napätia a chronickej bolesti, či vývojových porúch. Využívajú ju profesionálni tanečníci, hudobníci a herci,  uplatňuje sa vo vrcholovom športe a v neposlednom rade je určená všetkým tým, čo chcú zlepšiť kvalitu svojho života.

Čo Feldenkraisova metóda prináša?

 • zlepšenie vzpriameného postoja, získanie prirodzenej flexibility, lepšej koordinácie pohybu a prirodzenej rovnováhy
 • redukciu či úplnú stratu bolestí, tenzií a chronických či obmedzujúcich fyzických stereotypov
 • zlepšenie funkčnosti tela pri dýchaní, sede, chôdzi, behu či inej aktivite
 • rozvoj sebapoznávania prostredníctvom pohybu, prehlbovanie vnímania a porozumenia somatických príčin vlastných pocitov, citov a návykov
 • objavenie princípu ako nakladať hospodárne so svojou životnou energiou a zvýšiť tým svoju vitalitu a vedomé využívanie vlastného potenciálu

 

Komu je Feldenkraisova metóda určená?

 • ľudom ktorých obmedzuje chronická bolesť, napätie či  stuhnutosť v rôznych častiach tela,
 • každému, kto sa zotavuje po úraze, či operácii pohybového aparátu (ako forma rehabilitácie)
 • každému kto je v práci vystavený jednostrannej, alebo nadmernej záťaži (sedavé zamestnania; manažéri; fyzicky pracujúci)
 • každému kto chce rozvinúť svoj pohybový potenciál a zlepšiť kvalitu svojich výkonov (športovci, tanečníci, herci, hudobníci)
 • fyzioterapeutom a profesionálom zaoberajúcim sa pohybom
 • deťom so špeciálnymi potrebami,  s vývojovými a neurologickými problémami
 • každému, kto si praje pohybovať sa a žiť s väčšou ľahkosťou a rovnováhou

 

Feldenkraisovu metódu môžu robiť ľudia bez ohľadu na vek, zamestnanie a skúsenosti. Nevyžaduje si žiadnu predchádzajúcu prípravu, alebo špeciálne danosti.      

Metóda sa praktizuje dvoma spôsobmi:

1.  individuálne lekcie Funkčnej integrácie: FI – Functional Integration®

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy klienta. Počas lekcie FI lektor pomocou jemných, neinvazívnych dotykov vykonáva manipulačné úkony a ich prostredníctvom komunikuje s klientom. Pomocou pohybu sa medzi nimi odohráva neverbálny dialóg, v ktorom lektor pomáha klientovi uvedomiť si časti tela, ktorých sa dotýka a identifikovať ich obmedzenia. Odkrýva mu nesprávne návyky v postavení tela, nové možnosti pohybu a radí mu ako má usmerniť pohyb tak, aby bol organickejší a funkčnejší. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu, pocit ľahkosti a uvoľnenia tela, jeho zlepšená flexibilita. Efekt lekcie sa prejaví pozitívne i v iných aktivitách, ktoré klient bežne vykonáva.

V priebehu celej lekcie dostáva klient informáciu prostredníctvom dotyku, je relaxovaný. FI sa robí väčšinou v ľahu na špeciálnom stole. Dĺžka jednej lekcie je 45 - 60 minút. 

Tento spôsob ponúkame v Mind&Body zdravotnom centre.

 

Cena za prvé stretnutie je 25 €. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať. Cena každého ďalšieho stretnutia je 35 €.

Objednať sa môžete na našej stránke online alebo priamo u lektorky telefonicky alebo mailom:

Tel.: + 421 905 567 277+ 421 905 567 277 ,

E-mail: kovarova.mira@gmail.com

 

2. skupinové lekcie Pohybom k sebauvedomovaniu:  ATM – Awareness Through Movement®

Lekcia ATM je slovne vedená lektorom. Cvičí sa vo väčšej skupine, lektor pohyb neukazuje, ale dáva slovnú inštrukciu ako pohyb vykonať. Hodina má pevnú štruktúru zloženú zo sledu jednoduchých pohybov vykonávaných v pomalom tempe, v nenáročných pozíciách (ľah na chrbte, na boku, na bruchu, kľak alebo sed). Pohyby cvičiaci vykonávajú v rámci svojich individuálnych dispozícií a fyzických možností na základe toho, ako inštrukcii porozumeli. Štruktúra a obsah hodín sú veľmi variabilné a lekcie sa dajú vybrať tak, aby zodpovedali potrebám a záujmom členov skupiny.

Lekcie sú vedené tak, aby zlepšili vnímavosť a pomohli účastníkom orientovať ich pozornosť do vnútra tela na to, čo sa jeho jednotlivých častiach pri pohybe odohráva. Pohyb je pre cvičiacich často krát veľkou výzvou nie však pre jeho fyzickú náročnosť, ale pre potrebu koncentrácie pri jeho vykonávaní. Pre niekoho môže byť namáhavé aj hľadanie nových, nepoznaných kombinácií pohybu jednotlivých častí tela.

 

Cvičenie pomáha porozumieť tomu, ako pracuje telo, aké má limitácie, ako ho môžeme ochrániť pred napätím, bolesťou a oslabením. Umožní cvičiacim zistiť nielen to, ako sa hýbu, ale aj to, ako narábajú s dychom, tempom, silou a napätím, a tiež to, aký je ich postoj, teda ako myslia, cítia a vnímajú a to nielen pri pohybe, ale i pri iných činnostiach či konaní. Dĺžka jednej lekcie je obvykle 50 – 60 minút.

Info o miestach a cene skupinových cvičení na: www.feldenkrais.abp.sk