HRV analýza: ako ste na tom so stresom a relaxáciou?

HRV analýza nám pomocou analýzy funkcie nášho autonómneho nervového systému dáva informáciu o miere stresu pôsobiaceho na naše telo a tiež o riziku, ktoré z toho vyplýva pre naše zdravie. Veľké množstvo zdravotných problémov a ochorení má totiž so stresom významný vzťah.

Čo je to HRV analýza?

HRV analýza je vyšetrenie, ktoré dokáže „kvantifikovať“ mieru stresu a schopnosť relaxácie. Princípom vyšetrenia je hodnotenie aktivity sympatickej a parasympatickej vetvy autonómneho nervového systému, ktoré tieto dve reakcie riadia.

Mnohými štúdiami bolo preukázané, že nedostatočná aktivita parasympatickej vetvy ANS, ktorá reguluje relaxačné a regeneračné aktivity v tele, je významným rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení, diabetu, obezity a ďalších civilizačných ochorení. Dlhodobý stres s pretrvávajúcou aktivitou sympatiku je spojený tiež s častejším výskytom porúch trávenia, imunity či reprodukcie, s bolesťami pohybového aparátu a tiež s psychickými problémami, najmä s poruchami koncentrácie a spánku, s depresiou a syndrómom vyhorenia.

HRV analýza

 

Ako je možné zlepšiť si výsledky?

Aktivity, ktoré zvyšujú schopnosť relaxácie a s ňou aj aktivitu parasymatiku, vedú k lepšej adaptabilite, k lepšiemu zvládaniu stresových situácií, nižšej chorobnosti, k zvýšeniu mentálneho a fyzického výkonu a zlepšeniu sociálnych interakcií.

Medzi takého aktivity patria napríklad pravidelné cvičenie, kondičný tréning miernej až strednej intenzity, relaxačné techniky, jóga, meditácia, nácvik všímavosti (mindfulness), pohybové terapie a práca s telom (tanečná terapia, Feldenkraisova metóda, kraniosakrálna biodynamika,..), práca s dýchaním, tréning s biofeedbackom a psychoterapeutické prístupy.   Jednotlivé terapie ale nemajú rovnaký efekt na každého – je dobré nájsť takú terapiu alebo prístup, ktorá je pre individuálne nastavenie klienta najvhodnejšia. V tomto môže byť HRV analýza (a práca s biofeedbackom) tiež nápomocná.

HRV analýza

 

Vyšetrenie

HRV analýza sa vykonáva ambulantne. Základom sú dva testy – jeden pokojový a druhý stimulačný. Podľa individuálnej potreby je možné vykonať aj ďalšie testy, vrátane 24-hodinového monitorovania HRV.  Výsledky klientovi interpretuje lekár a sú mu tiež prezentované pomocou prehľadného grafického reportu. Kontrolné vyšetrenie je vhodné opakovať v intervale 3-12 mesiacov podľa intenzity pravideľných relaxačných aktivít.

Viac o biologickom podklade HRV analýzy

Stresová reakcia – chráni, alebo škodí?

Pre lepšie porozumenie je potrebné rozlíšiť stresor (stresujúci faktor) od stresovej reakcie.
Stresor môže byť akýkoľvek faktor, ktorý náš mozog vyhodnotí ako ohrozujúci našu integritu a rovnováhu. Môže ísť o stresor vonkajší, prichádzajúci z okolitého prostredia (človek, zviera, prírodný živel, ..), alebo vnútorný, spojený s nerovnováhou tela (napríklad hlad, smäd, infekcia, ale tiež pocit alebo myšlienka). Aby sa s konkrétneho faktora stal stresor, musí byť naším limbickým systémom (na základe prirodzených pudov a predchádzajúcich skúseností) vyhodnotený ako ohrozenie. V takomto prípade je telu sprostredkovaný cez príslušnú emóciu (strach, úzkosť, hnev,..) a následne aktivuje komplexnú podvedomú záchrannú reakciu. Jej cieľom je uniknúť pred ohrozením a opäť nastoliť rovnováhu. Túto reakciu nazývame stresovou reakciou.

Stresová reakcia je komplexným súborom fyziologických dejov smerujúcich k udržaniu integrity a prežitiu. Vo svojom princípe je totožná u všetkých cicavcov. Aktivuje sa automaticky, mimo našu vôľu, a vôľou ju nie je možné priamo ovplyvniť. Táto život zachraňujúca reakcia je riadená autonómnym nervovým systémom (ANS), konkrétne jeho sympatickou vetvou. Táto akútna reakcia zameraná na prežitie má v tele prednosť pred všetkými procesmi, udržiavajúcimi dlhodobú rovnováhu. Až keď je ohrozenie zažehnané, môže nastúpiť aktivita parasympatickej vetvy, ktorá spúšťa relaxačné a regeneračné aktivity v tele.

Predstavme si napríklad zajaca, keď sa z kríkov vynorí líška. Stresová reakcia mu už pri zapraskaní vetvičiek alebo zachytení pachu pomôže okamžite aktivovať všetky telesné systémy potrebné k úniku. Zostria sa zmysly, do krvi sa vyplaví cukor, aktivujú sa srdce a svaly, aby sa pripravili na beh. Celá existencia zajaca je zameraná len na únik a v tú chvíľu sú všetky ostatné telesné procesy odsunuté nabok. Keď sa zajacovi podarí pred líškou utiecť a dostať sa do bezpečia, jeho limbický systém vyhodnotí aktuálnu situáciu ako bezpečnú a dochádza k aktivácii parasympatikom spúšťanej relaxačnej reakcie. Pri nej sa aktivujú regeneračné mechanizmy spojené s obnovou síl a opravou poškodení, stimuluje sa trávenie a ukladanie živín to tela, imunitný systém a tiež reprodukčné procesy.

U súčasného „premýšľajúceho a civilizovaného“ človeka, žijúceho v dostatku a relatívnom bezpečí, sa ale význam ANS posunul do polohy, ktorá nám často viac škodí, ako pomáha. Obvykle už nie sme ohrození hladom a predátormi, zato nás oveľa viac ohrozujú virutálni predátori: naše myšlienky a pocity spojené so strachom, úzkosťou a napätím: problémy vo vzťahoch, strach o budúcnosť, existenčná úzkosť, strach z chorôb a smrti,.. Tieto myšlienky však v tele spúšťajú rovnakú stresovú reakciu ako skutočné ohrozenie, bohužiaľ ich ale nevieme odstrániť útekom ani útokom.

V tele sú dlhodobo aktivované stresové mechanizmy a to, čo bolo z evolučného hľadiska určené na našu záchranu, nám začína škodiť. Trpíme vysokým tlakom, cukrovkou, bolesťami svalov, problémami s trávením a imunitou a ďalšími.

„Plyn a brzda“ nášho tela

V odbornej literatúre je sympatikus prirovnávaný k plynovému pedálu a parasympatikus k brzde, ktorej dobrá funkcia je veľmi dôležitá na to, aby sa náš motor neprehrial, keď dlho tlačíme plyn až na podlahu. Ak nám dobre nefunguje brzda, musíme chodiť do servisu oveľa častejšie a motor oveľa menej vydrží. S ľudským telom je to veľmi podobné. Ak náš mozog neustále vyhodnocuje prostredie ako ohrozujúce a spúšťa varovné signály v podobe negatívnych emócií, naše telo stále šliape na plyn, aby sa pripravilo na boj alebo útek. Ale má pri tom zatiahnutú ručnú brzdu. Telo je v  neustálom napätí a prospešná parasympatická brzda nemá šancu sa presadiť. A s ňou ani možnosť regenerácie a sociálnych interakcií. Výsledkom je, že sa naše telo stále viac vychyľuje z rovnováhy: stúpa nám tlak, búši srdce, máme bolesti chrbta a hlavy, tráviace a imunitné problémy, opakované infekty, úzkosti alebo depresie, nespíme a po čase sa možno dopracujeme k syndrómu vyhorenia.

Viac o vyšetrení

HRV analýza dokáže zhodnotiť aktuálnu aktivitu autonómneho nervového systému (ANS) a jeho dvoch vetiev – sympatickej (stresovej), a parasympatickej (relaxačnej). Ak obe vetvy pôsobia na telo v rovnováhe, vyšetrením môžeme preukázať vysokú hodnotu HRV (heart rate variability, variabilita srdcovej frekvencie) a tiež vysokú hodnotu RSA (respiračná sínusová arytmia) a telesnej koherencie. Ak je telo pod dlhodobým nadmerným vplyvom stresovej sympatickej vetvy, všetky tieto parametre významne klesajú. Vďaka početným medicínskym a fyziologickým štúdiám bolo preukázané, že znížená hodnota týchto parametrov významne koreluje s rizikom vzniku civilizačných ochorení, ako je vysoký krvný tlak, srdcovo-cievne ochorenia, diabetes, depresia a mnohé ďalšie.

O prístroji

HRV-scanner Biosign je diagnostický systém certifikovaný na využitie v humánnej medicíne. Celosvetovo patrí medzi najvýkonnejšie HRV systémy. Zjednocuje štandardné testy neurovegetatívnej funkčnej analýzy (krátkodobý a dlhodobý HRV test, test hlbokého dýchania, ortostatický test) a v spojení s Qiu tréningovým biofeedback prístrojom na domáce použitie vytvára efektívny HRV monitorovací a terapeutický systém, ktorý je v zahraničí (USA, Nemecko,..) široko využívaný najmä ľuďmi pracujúcimi pod veľkým duševným aj telesným stresom, ako sú manažeri alebo  vrcholoví športovci.

Qiu HRV biofeedback

Obrázok: Qiu HRV osobný biofeedback -  nástroj na pravideľný tréning relaxácie a koherencie. Aktuálny stav aktivity ANS je zobrazený v reálnom čase farebným svetlom na škále zelená-červená a dáva trénujúcemu okamžitú spätnú väzbu o jeho aktuálnom stave napätia/ uvoľnenia.

Príklady výsledkov analýzy

Výsledky analýzy sú zobrazované vo výslednej správe zobrazené číselne a graficky formou dobre zrozumiteľnej pre klienta.  Hlavnými výslednými parametrami sú  

  • Stres index, ktorý sumarizuje namerané hodnoty a vzťahuje ich k výsledkom zdravej populácie rovnakého veku
  • Biologický HRV vek”. Tento parameter odráža skutočnosť, že hodnota HRV s vekom prirodzene klesá a s ňou klesá aj adaptabilita organizmu, ktorá je fyziologickým prejavom aktivity oboch vetiev ANS. Tieto hodnoty sú pre konkrétnu vekovú skupinu normatívne určené a tak je možné ich porovnávať s hodnotou nameranou pri teste. Napríklad človek, ktorý má 40 rokov, ale je v dobrej telesnej a duševnej kondícii, môže mať biologický HRV vek 25 rokov, zatiaľ čo 30-ročný človek, ktorý je v dlhodobom strese, je obézny, úzkostný a má hypertenziu, môže mať biologický HRV vek 75 rokov.

 

Grafické zobrazenie výsledkov

 Stres index

Obrázok: zobrazuje grafický záznam výsledkov obézneho 45 ročného muža so sedavým zamestnaním, s minimom pohybu a vysokým tlakom. Namerané hodnoty sú korigované na priemerné hodnoty populácie rovnakého veku. V tomto prípade bol stres index 26,5% a biologický HRV vek 63 rokov.

Biologický HRV vek

Tento obrázok  znázorňuje výsledok analýzy 40 ročnej ženy s dobrou schopnosťou relaxácie a dobrou funkciou parasympatiku, bez zdravotných problémov. Jednotlivé parametre, hodnotiace funkciu parasympatiku, sú veľmi vysoké (zelené pole).  Biologický HRV vek bol pri tomto meraní 21 rokov, stres index 93%. HRV analýzu a biofeedback vykonávame v Mind&Body zdravotnem centre ako samostatné vyšetrenia a tréningy, alebo ako komplexné programy. Na vyšetrenia a programy sa môžete objednať u MUDr. Lenky Bachratej, ako súčasť programov Flexi sa objednáva do diára sestry.

Základná HRV analýza je súčasťou všetkých celoročných programov.